Sdružení pro rodinu a péče o děti

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

PhDr. Mgr. Věra Scherer MBA

Rodinné poradenství. Terapeutické karty Cesta do mého nitra. Předmanželská příprava. Specializace na rodinnou problematiku a dysfunkční rodiny. Vztahy s dětmi. Manželství s cizinci. Manželská komunikace. Vztahová a komunikační problematika ...

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Brzy zavírá (v 20:00)

School Agent

School Agent

Školní agent je osoba, která šetří Váš čas a energii, ušije Vám školu na míru a ještě poskytne „agentovu slevu na školné“. Rodiče a firmy se na mě obracejí se žádostí o radu ohledně výběru (před)školního zařízení pro své děti či děti svých zaměstnanců. ...

Agentura Mary Poppins

Agentura zprostředkuje široký rozsah služeb týkajících se chodu domácnosti, domu, péče o děti, či péče o starší příbuzné. Nabídky práce chůva.

Anima - terapie, o.s.

Anima - terapie, o.s.

Nabízíme individuální, skupinové a rodinné terapie. Zajišťujeme primární i sekundární prevenci v oblasti drogové závislosti – pro klienty, kteří bojují se závislostí a zároveň jsou ohrožení sociálním vyloučením nabízíme dotovaný program Léčba závislých osob. …

Iniciativa Občanského Bezpečí Domova, z.s.

Podpora a propagace prevence kriminality. Pomoc obětem trestné činnosti, poskytování krizové intervence a pomoc rodinám s dětmi, mládeži a lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Centrum podpory, o.p.s.

Naším cílem je systematicky mapovat, aktivně vyhledávat a šířit dobrou praxi ve vybrané oblasti problematiky ohroženého dítěte. Provozujeme obecně prospěšnou nadaci.

Síť pro rodinu, z.s.

Posilujeme občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli. Podporujeme právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usilujeme o zdravý život ve zdravém prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:30)

Laudovka, z.s.

Hlavním cílem činnosti spolku je v rámci vzdělávání v MŠ Duha a volnočasových aktivit podpořit začlenění dětí s postižením a znevýhodněním do běžné společnosti a současně vytvořit podmínky pro zapojení rodin těchto dětí do kulturně společenských a sportovních …

Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s.

Nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou. Rozum a Cit ...

Rodinné centrum Hvězdička

Rodinné centrum Hvězdička

Nabízíme víkendové kurzy, kde si budete moci osvojit důležité principy Montessori pedagogiky, nahlédnete do jednotlivých oblastí systému a podrobněji se seznámíte s první oblastí „Praktický život“. Kurz je určen rodičům i pedagogům.

Centrum pro občanskou společnost

Provoz sdružení pro rozvoj a prohlubování občanské společnosti a zvyšování úrovně informovanosti občanů o aktuálních otázkách a problémech.

Centrum sociálních služeb Praha

Poskytování informací a poradenství v oblasti sociálních služeb, sociálních sítí a legislativy.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat

Nabízíme poradenství a pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty, přípravné kurzy pro budoucí rodiče vícerčat, laktační poradenství, pronájem odsávaček MM.

Občanské sdružení Rodinné centrum Praha

Poskytujeme poradenskou a vzdělávací činnost ve formě přednášek či kurzů za účelem podpory a upevnění manželství a rodiny.

Společnost pro ranou péči o.s.

Řízení a koordinace výkonných a odborných činností středisek rané péče a zajišťování jejich administrativního, odborného a informačního zázemí.

Sdružení rodičů a přátel Střediska Dar o.s.

Nabídka sociálních služeb, pomoci a podpory pro rodiny s dětmi s postižením. Zaměřujeme se na doprovázení, hipoterapii, canisterapii a další.

Generace Plus, o.s.

Zajišťujeme pomoc a podporu osobám napříč generacemi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Zaměřujeme se na posilování mezigenerační odpovědnosti.

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Zajišťujeme podporu informovanosti společnosti i neziskových organizací o aktivitách v oblasti problematiky dětí vyrůstajících mimo biologickou rodinu.

YMCA - Živá rodina

Nabídka společenských aktivit a poradenství pro rodiny, cílem je předcházet psychickým, sociálním a ekonomickým krizím.

Rezeda - občanské sdružení pro aktivní rodičovství

Pořádání prázdninových i podzimních pobytů pro rodiče s dětmi na venkově. Organizování veřejně prospěšných a kulturních akcí pro veřejnost.

Dobrá rodina, o.p.s.

Uzavíráme dohody a pomáháme pěstounským rodinám s moderními formami náhradní rodinné péče. Pořádáme kurzy, semináře a individuální i skupinová sezení.

Centrum pro manželství a rodinu

Podpora manželství a rodiny jako základu společnosti. Nabídka tréninků přípravy na manželství, rodičovských kompetencí a psychologického poradenství.

Prostor pro rodinu o. s.

Vzděláváme osoby v oblasti odborné péče o děti. Realizujeme aktivity, které vedou ke slaďování rodinného a pracovního života.

Dětský klub Maata, o. s.

Montessori prostor otevřený pro veřejnost. Kouzelné prostředí u Vltavy, klub pro rodiče a jejich děti, Montessori dílny se zkušeným lektorem.

Asociace pro domácí vzdělávání

Dobrovolné sdružování rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího vzdělávání.

Občanské sdružení Natama

Podpora zájmu dítěte v obtížných rodinných situacích a pomoc dětem ohroženým nebo trpícím komplexním vývojovým traumatem. Možné návštěvy doma.

Člověk hledá člověka, o.s.

Naším cílem je podpora a pomoc biologickým i náhradním rodinám, které mají problémy s výchovou dětí i podpora a pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem či dětem, které žijí dočasně i dlouhodobě v ústavech.